வேளாண்மை ஆன்லைன் பயிற்சி - பூச்சிக்கொல்லிகள் - கடந்த காலமும் நிகழ்காலமும்

Agriculture Online Training Pesticides - Past and Present


++++++++++++++++++++++++++++
*"இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம்"*
++++++++++++++++++++++++++++

*84."Insecticides - Past & Present"*
(on Zoom)

*Date : 28.11.2020 (Sat)*
*Time : 11 am*

*Host :*
Dr N Murugesan, 
Rtd Prof (Entomology)
TNAU, Tirunelveli. 

Your download will begin in 15 seconds.


Click here if your download does not begin.

Post a Comment

0 Comments