விவசாய ஆன்லைன் பயிற்சி - இயற்கை பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிகள்

Agricultural Online Training -Natural Crop Growth Stimulants

++++++++++++++++++++++++++++
"இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம்"
++++++++++++++++++++++++++++
Topic No : 86

"இயற்கை பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிகள்"
(on Zoom)

Date : 01.12.2020 (Tue)
Time : 11 am

Host :
Shri Madhubalan, 
Rtd ADA, Dharmapuri


LINK 

Your download will begin in 15 seconds.


Click here if your download does not begin.

Post a Comment

0 Comments